vineri, 20 aprilie 2018

Îi este Isus subordonat Tatălui și Dumnezeului său Iehova?

" pentru că n-am vorbit de la mine, ci Tatăl, care m-a trimis, mi-a poruncit ce să spun și ce să vorbesc.  50 Și știu că porunca lui înseamnă viață veșnică. Deci lucrurile pe care le vorbesc, le vorbesc așa cum mi le-a spus Tatăl“-Ioan 12:49,50 Traducerea Lumii Noi
"dar vine pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum* Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!"- Ioan 14:31 Biblia Cornilescu
"Dacă ţineţi poruncile mele, rămâneţi în iubirea mea aşa cum eu am ţinut poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui."-Ioan 15:10. Biblia Catolică 
"17 De aceea mă iubește Tatăl: pentru că îmi dau sufletul ca să-l primesc din nou.  18 Nimeni nu mi l-a luat, ci îl dau din proprie inițiativă. Am autoritate să-l dau și am autoritate să-l primesc din nou. Porunca referitoare la aceasta am primit-o de la Tatăl meu“.-Ioan 10:17,18 Traducerea Lumii Noi
"14 Și m-am uitat și iată: un nor alb. Pe nor stătea cineva care semăna cu un fiu al omului, cu o coroană de aur pe cap și cu o seceră ascuțită în mână. 15 Și din sanctuarul templului a ieșit un alt înger, care striga cu glas tare către cel ce stătea pe nor: „Înfige-ți secera și seceră, pentru că a sosit ora secerișului, căci secerișul pământului este copt!“
16 Și cel ce stătea pe nor și-a trecut secera peste pământ și pământul a fost secerat."-Revelația 14:14-16 Traducerea Lumii Noi
  Versetele menționeate dovedesc că Isus,sau Cuvântul , a primit porunci de la Dumnezeu înainte de a veni pe pământ, când a fost pe pământ ca om, și după înălțarea lui Isus la cer!
În aceste versete ,cu excepția celor din Revelația 14:14-16,unde cu toate că nu apare cuvântul "poruncă",glorificatul Isus primește ordine de la un înger care vorbește în numele lui Iehova , apare fie cuvântul grecesc entolēn,o poruncă ,fie cuvântul entolas,porunci !În aceste pasaje cuvântul ,entolḗ, se referă la:"lucrurile poruncite de către Tatăl lui Cristos"-Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
  Comentând versetul din Ioan 15:10 o lucrare spune:"El [Isus] le reamintește lor [discipolilor săi], pentru a-i încuraja să continue să respecte poruncile lui, că și El a fost supus acelorași condiții , și prin respectarea poruncilor Tatălui ,a rămas în iubirea Sa."-The Expositor's Greek Testament.
Ar fi fost eficientă încurajarea sub formă de analogie,oferită de Isus discipolilor săi ,dacă între Dumnezeu și Isus ar fi fost o relație de egalitate ,înainte de venirea lui Isus pe pământ,în timpul vieții sale pământești și chiar după înălțarea lui Isus la cer?În mod evident lecția și-ar pierde mult din valoare dacă Isus ar fi fost egal în vreun fel cu Tatăl și Dumnezeul lui Iehova,deoarece o relație de egalitate dintre două persoane, nu poate fi folosită ca lecție analogică despre ascultarea poruncile unui superior!(Ioan 20:17)Ceea ce dorea să ne spună Isus este că în același fel cum el a ascultat poruncile Tatălui său ,care îi era superior lui Isus,și noi dacă vom asculta poruncile lui, care ne este superior nouă,vom rămâne în iubirea lui Isus,în același fel în care Isus a rămas în iubirea lui Dumnezeu, deoarece mereu a ascultat în mod supus de Iehova!Singura concluzie logică si biblică este că în același fel cum Isus ascultă de Iehova ,care îi este superior, și noi trebuie să ascultăm de Isus, care ne este superior!
Este valabilă obiecția că Isus "i-a fost supus lui Dumnezeu deoarece era om pe pământ"?
Dacă citim atent versetele de mai sus vedem că Isus a primit porunci înainte de a veni pe pământ,când era o ființă spirituală,dar și după înălțarea lui Isus la cer, când este încoronat și pe nor,Isus continuă să primească și să asculte de poruncile care provin de la Iehova printr-un înger .Prin urmare,Isus nu poate fi egal cu Dumnezeul care îi poruncește ,în același fel cum nici noi nu îi suntem egali lui Isus, cel care ne-a dat nouă porunci.De ce sunt atât de sigur?
" 27Căci Dumnezeu[Iehova ,Dumnezeul Atotputernic Tatăl și Dumnezeul lui Isus 1 Cor.15:24;Rev.3:2,12] „a supus [în greacă hypetaxen din hypotássō]toate lucrurile sub picioarele sale“. Dar, când zice că «toate lucrurile i-au fost supuse»[hypotetaktai care provine din hypotássō], este clar că în afară de cel ce i-a supus[ hypotaxantos care provine din hypotássō]toate lucrurile. 
28Însă, când toate lucrurile îi vor fi supuse[în greacă hypotagē care provine din hypotássō],atunci și Fiul însuși se va supune[ în greacă hypotagēsetai care provine din hypotássō]Celui ce i-a supus[hypotaxanti care provine din 
hypotássō]toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul pentru toți."-1 Corinteni 15:27,28
Dacă Isus ar fi Dumnezeu atotputernic,unul și același Dumnezeu cu Tatăl și spiritul sfânt,Cine este "Dumnezeul și Tatăl"lui Isus, căruia Isus îi va preda Regatul?(1 Cor.15:24)
Dacă Isus este Dumnezeu Atotputernic, de ce este numit "Dumnezeu capul lui Cristos" ,în același fel cum Isus este "capul oricărui bărbat"?(1 Corinteni 11:3)
Îi este supus Isus lui Iehova în timp ce se află in cer?
În versetele din 1Corinteni 15:27,28 apar diferite forme ale verbului hypotássō care înseamnă:"1) ca termen militar a se plasa sau a se supune sub ,în ceea ce privește rangul;2)a se supune,a pune în supunere,a se supune pe sine însuși; a asculta."-Abbott-Smith Manual of Greek Lexicon of the New Testament.Dicționarul lui Strong redă acest verb prin :"a se subordona."
 Verbul hypotássō apare de 45 de ori în Noul Testament !Se indică în  vreun pasaj biblic că persoana care se supune, este egală în ceea ce privește autoritatea și poziția, cu cel căruia i se supune?Să analizăm diferitele pasaje în care apare acest verb în NT.
Coloseni 3:18:"18 Soțiilor, fiți supuse soților voștri, cum se cuvine în Domnul! "-Soțiile "supuse" capului lor sunt egale ca autoritate cu soțul lor?Evident că nu!Dar Isus "supus" capului său ,Dumnezeului și Tatălui său Iehova,este egal în vreo privință cu Dumnezeu?Evident că nu!
Efeseni 1:22:"22 De asemenea, el [Iehova Dumnezeu]a pus totul sub picioarele sale[ale lui Isus] și l-a făcut [ în greacă dídōmi:"a da ceva unei alte persoane, despre acordul de a-i da ceva altei persoane ,a numi într-o poziție,a face să devină..."]cap peste toate lucrurile, spre folosul congregației, "- Tot ce este pus sub (litermente hypó ,înseamnă "sub" iar tássō înseamnă "a ordona, a ordina,a numi pe cineva pe propria răspundere sau autoritate") picioarele lui Cristos ,poate fi egal cu Isus?Evident că nu.Dar Isus care este "sub" autoritatea lui Dumnezeu,poate fi egal cu cel care i-a acordat autoritatea de a guverna pentru El ,în calitate de rege vasal?Isus ,regele vasal al lui Iehova, nu poate fi egal cu Iehova sursa autorității sale!Dacă Isus este Dumnezeu Atotputernic ,de ce a fost necesar ca Tatăl să își folosească autoritatea pentru a-l numii pe Isus peste toate lucrurile ?Dacă "Isus este de esență divină și din acest motiv egal cu Tatăl",ar mai fi fost necesar ca Isus să "primească" ,sau să fie numit cu acordul Tatălui într-o poziție de autoritate și astfel Isus să devină "cel care își urmează liderul sau stăpânul",un alt sens al lui dídōmi ?
Tit 2:5,9:"9 Sclavii să le fie supuși stăpânilor lor în toate și să le facă pe plac, să nu le întoarcă vorba, "Erau sclavii care trebuiau să fie "supuși " stăpânilor lor ,egali cu aceștia,în ceea ce privește autoritatea?
Romani 8:7,20:"20 Deoarece creația a fost supusă inutilității nu din proprie voință, ci prin cel ce a supus-o, pe baza speranței "(apare de 2 ori verbul grecesc hypotássō în versetul 20)Creația este egală cu Creatorul ?
Filipeni 3:21:"21 care va transforma corpul stării noastre umile ca să fie asemenea corpului său glorios, potrivit lucrării puterii pe care o are, da, de a-și supune toate lucrurile."
 Lucrurile supuse lui Isus ,pot să se opună controlului lui Isus ,sau au puterea egală cu a lui Isus de a i se împotrivii în vreun fel?
Luca 2:51;10:17,20:"17 Apoi cei șaptezeci s-au întors cu bucurie, zicând: „Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși când folosim numele tău“. Demonii "supuși" în numele lui Isus ,aveau aceeași putere și autoritate cu a lui Isus, sau îi erau supuși sau inferiori lui Isus?
1 Timotei 2:11:"11 Femeia să învețe în tăcere, cu supunere deplină. "-Femeia are aceeași autoritate în congregație ca și bărbații cărora le este "supusă"?
1Timotei 3:4:"4 să fie un om care-și conduce bine familia, care-și ține copiii în supunere cu toată seriozitatea " Copiii supuși tatălui lor ,sunt egali cu acesta în ceea ce privește vârsta,autoritatea,puterea?Dar Fiul lui Dumnezeu,care i se supune Tatălui său, este egal cu Tatăl în ceea ce privește vârsta,puterea și autoritatea?
1Petru 2:18;3:1,5;5:5:"18 Servitorii să le fie supuși stăpânilor lor cu toată teama cuvenită, nu numai celor buni și rezonabili, ci și celor greu de mulțumit. "Servitorii sunt egali cu stapânii ,cărora le sunt "supuși"?Dar Isus "slujitorul" lui Dumnezeu(Faptele 3:13,26;4:24-30) poate fi egal cu Dumnezeul căruia i se "supune" în cer?
1Corinteni 14:32,34;15:27,28 ;(verbul apare de 6 ori în versetele 27 și 28);16:16:"34 femeile să tacă în congregații, căci nu le este permis să vorbească, ci să fie supuse, așa cum spune și Legea. "
Evrei 2:5,8 (în versetul 8 apare de 3 ori verbul );12:9:"8 Ai pus toate lucrurile sub picioarele sale“. Căci, supunându-i toate lucrurile, Dumnezeu n-a lăsat nimic care să nu-i fie supus. Dar acum încă nu vedem că toate lucrurile îi sunt supuse, "
Galateni 2:5
Rezumatul argumentelor 
Isus i se "supune" Dumnezeului și Tatălui său Iehova ,așa cum indică verbul grecesc hypotássō și verbul din Vulgata latină, sūb-īcīo , deoarece este inferior și "subordonat" în comparație cu Iehova Dumnezeu, Cel față de care se supune în calitate de rege vasal. Faptul de a se supune voinței (Ioan 5:19,30,36;15:10) și poruncilor Tatălui și Dumnezeului său ,Iehova, este o plăcere pentru Isus, la fel cum și pentru noi respectarea poziției superioare a lui Isus în comparație cu noi, nu reprezintă o înjosire ,ci o dovadă de iubire,atunci când îi respectăm poruncile.Isus a respectat în trecut poruncile Tatălui său , și va continua să îi fie subordonat ca unui "stăpân"(Faptele 3:13,26;4:24-30 îl numește pe înviatul Isus "Robul" (BC),sau "Slujitorul"(TLN) lui Dumnezeu ,care astfel îi este stăpân lui Isus) ,deoarece Tatăl a fost cel care i-a acordat poziția a doua în univers, datorită iubirii față de fiul său !Am putut vedea că în Biblie "supus" nu indică o relație de egalitate în ceea ce privește poziția sau autoritatea!Mereu cel supus/cei supuși ("Isus","femeia","copiii","servitorii") se află într-o poziție de inferioritate sau subordonare, față de cel/cei căruia/cărora i se spune, sau le sunt supuși("Iehova","bărbatul","tații","stăpânii").Prin urmare ,putem spune că pentru toată eternitatea singurul Dumnezeu Creator,Atotputernic ,Etern și demn de închinare, care nu îi este subordonat nici unui alt Dumnezeu ,este exclusiv ,Tatăl ,Iehova Dumnezeu!(Isaia 44:6,8;Revelația 15:3,4)

https://www.studylight.org/lexicons/greek/1325.html https://www.studylight.org/lexicons/greek/5021.html
https://www.studylight.org/lexicons/greek/5259.html
https://www.studylight.org/lexicons/greek/5293.html
https://www.studylight.org/commentaries/egt/john-15.html#10
https://www.studylight.org/lexicons/greek/1785.html
ADm
  aManual Greek Lexicon of the New Testament

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Noul meu blog

<SCRIPT>window.location.replace (' martoriiluiiehovaaparati.com ')</script>